Sök

 

Trygghet - från start till mål

 money-2696229_960_720                        

Entreprenadgaranti
Vid entreprenadens färdigställande och efter två år sker en besiktning av opartisk besiktningsman. De eventuella fel som besiktningsmannen noterar, och för vilka BTH är ansvarig, åtgärdas av BTH inom en av besiktningsmannen fastställd tidsperiod. Garantitiden är fem år. 

Flexibelt tillträde *
Du har alltid god tid på dig att sälja din befintliga bostad eftersom vi lämnar besked om definitiv tillträdesdag minst 4 månader före inflyttning.

Om du av någon anledning inte skulle kunna flytta in på det tänkta tillträdesdatumet, kan du efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader. För att du ska kunna bli beviljad uppskjutet tillträde måste din gamla bostad finnas till försäljning hos en auktoriserad fastighetsmäklare till ett marknadsmässigt pris minst tre månader innan tillträdet av den nya bostaden.

Dina inbetalningar är i trygga händer
För samtliga förskotts- och insatsinbetalningar du gör finns en garanti tecknad för att säkerställa full återbetalning ifall något händer. Bolagsverket säkerställer garantigivarens kreditvärdighet
och ger sitt godkännande innan förskott tas emot.

Trygg bostadsrättsförening
Interimstyrelse
Under byggnationen och det första verksamhetsåret sitter en interimsstyrelse som ansvarig för bostadsrättsföreningen för att säkerställa processen intill ett fullt färdigställt byggprojekt. Interimsstyrelsen består av en representant från koncernens moderbolag och därutöver två externa ledamöter med erfarenhet från branschen och liknande uppdrag.

Ny styrelse
Efter det att projektet har slutbesiktigats, tillträden skett och avräkning gjorts hålls en överlämnandestämma där interimsstyrelsens ledamöter avgår och representanter från föreningens medlemmar tillträder genom nyval.

Föreningens ekonomi
Innan du tecknar upplåtelseavtal har den ekonomiska planen granskats av
två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att den ekonomiska planen vilar på tillförlitliga grunder och att kalkylen framstår som hållbar.
Det ger dig trygghet i att det är en stabil och bra förening.

Auktoriserade mäklare
Vi samarbetar med fristående auktoriserade mäklare i våra bostadsprojekt. Mäklaren erbjuder dig en boendekostnadskalkyl i samband med ditt köp,
som bygger på din ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.

Entreprenadförsäkring
Byggnationen täcks av en entreprenadförsäkring. Det innebär att beställaren,
i det här fallet bostadsrättsföreningen, hålls skadelös enligt gällande villkor.

 

 

 

 

 
        

Besiktning
Innan du flyttar in besiktas din bostad och allmänna utrymmen av en
opartisk auktoriserad besiktningsman.

Eventuella osålda bostäder
Efter färdigställandet ansvarar BTH för de kostnader som uppstår på eventuellt osålda lägenheter. Det innebär att bostadsrätts-föreningen
aldrig kan lida skada vid sådant scenario.

Marknadsgaranti *
För att du ska få en ökad trygghet i ditt bostadsköp erbjuder vi en marknadsgaranti. En marknadsgaranti är en garanti som BTH Bostad ställer ut för att skydda dig som köpare av en ny-producerad bostad.
Den kan ge dig ersättning om du drabbas av ett prisfall på bostadsmarknaden innan du får tillträde till din nya bostad. Många
har en bostad sedan tidigare som ska säljas för att kunna betala för
den nya bostaden. Marknadsgarantin gör i praktiken så att man kan göra båda dessa affärer till samma marknadsläge – trots att de sker
vid olika tidpunkter.

Om värdet på din köpta bostad sjunker med 5 – 10% mellan köp och tillträde kommer BTH Bostad att ersätta dig som köpare med den värdeminskning som överstiger 5%, tröskelvärdet, utan extra kostnad. Värdeutvecklingen på bostaden avgörs av ett lokalt prisindex som tillhandahålls av Valueguard (index ”HOXFLATSTO”), som är en etablerad aktör som producerar prisstatistik. Marknadsgarantin begränsar därmed förlusten på din nya bostad vid en eventuell prisnedgång.

Mer om marknadsgarantin:

– Indexet som följs är Valuegards ”HOXFLATSTO”, som följer prisutvecklingen på lägenheter i Stockholm. – Startmånad för
indexet är månaden efter den månad då förhandstecknaren signerade förhandsavtalet. Slutmånad är föregående månad innan upplåtelsetidpunkten. – Marknadsgarantin är kostnadsfri.

Räkneexempel: Anta att köpeskillingen är 3 000 000 kr. Tröskelvärdet är 5% och taket är 10%. Det innebär en maximal ersättning på 5%, eller 150 000 kr. Maximal ersättning utfaller om prisindexet går ned 10% eller mer. Om prisindexet går ned 8% utgår en ersättning på 3%, eller 90 000 kr av köpeskillingen, dvs 8% minus tröskelvärdet på 5%.

* Gäller from den 7 maj 2018 som en del i BTH Bostads trygghetspaket. Gäller ej redan sålda bostäder.